İdari Birimler

  • 0

İdari Birimler

Category : Genel

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Bu birimin amacı, Özel Bilgem Okullarının misyonu doğrultusunda, öğrencilerimizin içinde bulunduğu gelişim dönemindeki kişisel, sosyal, psikolojik ve duygusal ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve onların pozitif yönde fonksiyonel bireyler olabilmelerine yardımcı olmaktır. Bu amaçtan yola çıkarak psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerimiz sadece sorun çözmeye yönelik değil, bireyi destekleyen ve problem çözme becerisini kazanmalarına yardımcı olan bir içeriğe sahiptir.

ÇALIŞMALARIMIZ

Özel Bilgem Okulları’nda Rehberlik çalışmaları;

·         Bireysel Rehberlik

·         Grup Rehberliği Etkinlikleri

·         Mesleki Rehberlik

·         Eğitsel Rehberlik

·         Kulüp Çalışmaları

·         Bireyi Tanıma Teknikleri

·         Seminer Çalışmaları

·         Veli Toplantıları

şeklinde sürdürülmektedir.

BİREYSEL REHBERLİK

Öğrencilerin karşılaştıkları sorunları çözebilmelerine yardımcı olmak için psikolojik danışma ilke ve yöntemleri doğrultusunda öğrencilerle bireysel görüşmeler yapılır.

GRUP REHBERLİĞİ ETKİNLİKLERİ

Rehberlik saatleri içerisinde, öğrencilerin grup etkileşimini geliştirmeleri ve kendilerini ifade edebilmelerine yardımcı olmaya yönelik etkinlikler yapılır.

EĞİTSEL REHBERLİK

Öğrencilerin geleceğe yönelik hedefler belirlemeleri ve bu hedefler doğrultusunda etkili ders çalışma ve zamanı verimli kullanmalarına yardımcı olmak amacıyla bireysel görüşmeler ve bilgi verme çalışmaları yapılır.

MESLEKİ REHBERLİK

Öğrencilerin gelecekte yönelebilecekleri alanları ve meslekleri tanımlarına ve bu doğrultuda sağlıklı seçimler yapabilmelerine yardımcı olmak amacıyla etkinlikler ve bilgi verme çalışmaları yapılır.

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER

Bu birimimiz, okul içi ve okul dışı etkinliklerin bir plan dahilinde yürütülmesini sağlar. Okulun diğer yönetim birimleriyle (zümre başkanları, eğitsel kol rehber öğretmenliği, müdür yardımcıları vs.) işbirliği yaparak ve iletişim kurarak, yıllık etkinlik programını hazırlayıp üst yönetime onaylatır. Kurum adına yayınlanacak dergi, gazete veya bülten, sınıf ve branş öğretmenlerinin işbirliği ile halkla ilişkiler biriminde hazırlanır.

Konferanslar ve paneller düzenlenmesi, Sergi ve gösterileri organize edilmesi, eğitici-kültürel gezilerin düzenlenmesi (okul yönetiminin onayıyla gezi kolu rehber öğretmenleri ile), kurum içi ve kurum dışı yarışmalar düzenlenmesi halkla ilişkiler biriminde yapılan hizmetlerden birkaçıdır.

Basınla iyi ilişkiler kurarak kurum etkinliklerinin ilgili programlarda yayınlanmasını sağlamak. Dolayısıyla hedef kitleye bilgi aktarmak, kurumla ilgili mevcut tutum ve kanaatleri pekiştirmek veya değiştirmeyi hedeflemektedir.

Halkla İlişkilerin en önemli amacı, kurum kimliğini ve imajını geliştirici çalışmalar yapmaktır.

BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

Özel Bilgem Okulları Bilgi İşlem Merkezi, okulun bilgisayar sistemleri, yazılım, web geliştirme, laboratuvar hizmetleri gibi etkinliklerini gerçekleştiren birimdir.

OKUL OTOMASYONU

Bilgi İşlem Merkezimiz, okullarımızda kullanılan ve öğrenci, öğretmen, idareci, yönetici gibi bilgiye erişim modüllerinin yer aldığı, öğrenci notlarının ve devam durumlarının düzenli olarak veritabanında arşivlendiği okul otomasyon sisteminin işleyişini ve bakımını sağlamaktadır.

BİLGİSAYAR LABORATUVARI VE AĞ YÖNETİMİ

Özel Bilgem Okulları’nın bilgisayar laboratuvarları en gelişmiş bilgisayar teknolojisi ile donatılmıştır. Bilgi İşlem Merkezimiz, düzenli olarak sistem güncellemeleri, donanım ve yazılım bakımları gibi teknik konularda laboratuvarlarımızın kullanımını en üst seviyeye çıkarmaktadır.

Yine okulumuz içerisindeki network (ağ) yapılanması, yazılımların ortak kullanımı ve verilerin tek elde toplanması gibi önemli işlemler de birimimizin çalışmaları arasında yer almaktadır.

WEB GELİŞTİRME

Özel Bilgem Okulları’nın resmi web sitesi olan bilgem.k12.tr, bilgemokullari.com, bilgemim.com ve bilgemmezunlari.org sitelerinin; Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare gibi sosyal medya profillerinin  güncellenmesi, yeni içerik ve modüllerin eklenmesi gibi işlemler Bilgi İşlem Merkezimiz tarafından yürütülmektedir.

İNSAN KAYNAKLARI

Özel Bilgem Okulları, ister eğitim – öğretim kadrosunda, ister idari kadroda, isterse teknik hizmetler veya hizmet kadrosunda olsun istisnasız her konum ve kademedeki tüm çalışanları ya da çalışacakları, şu üç esas çerçevesinde değerlendirir:

EMNİYET UYGUNLUĞU

Özel Bilgem çalışanının inandığı değerler, yaşamını üzerinde kurduğu anlayış ve bu anlayışın şekillendirdiği yaşam tarzı güven verici, öğrencilere ve sosyal çerçeveye örnek olacak şekilde mazbut bir temele oturmalıdır. Söz konusu emniyet, elinden, dilinden, düşünce tarzından, inancından, yaşam tarzından zarar görmek bir yana, sürekli fayda sağlamaya yönelik, rehberlik anlayışına uygun medeniyet köklerimizle uyumlu bir güvenliği ve emniyeti ifade eder.

KİŞİ UYUMLULUĞU

Sağlam karakteri, aşırılıklardan uzaklığı, ılımlı, uyumlu ve diyaloga açık olmayı ifade eder. Duyguların, ahlak ve disiplinin yanında sosyaliteyi benimseyen, duygusal, zihinsel ve davranışa ilişkin takıntılardan uzak her yönüyle “orta yolu” yol olarak benimseyiş ve uygulayıştır.

ALANINDA UZMAN VE YENİLİKLERE AÇIK OLMA ANLAYIŞI

Hizmet alanı ne olursa olsun, işini iyi bilmeyi, iyi yapmayı, yaptıklarını en doğru şekilde yansıtmayı, kelimenin tam anlamıyla işinin hakkını vermeyi tanımlar. İşini yaparken “İki günü eşit olan ziyandadır.” prensibini sürekli gözetmeyi, bu anlayışla gelişmeleri sürekli takip edip, uygulamayı, problemlere çözüm ararken hazır çözümler ötesinde özgün çözüm arayış ve buluşlarına açık olmayı ifade eder.


Leave a Reply